ETS2 - SMG Volvo - Viking Power Sticker V1.0 (1.39.x)