ETS2 - Scania Next Generation V8 Stock Sound V2.0 (1.41.x)