ETS2 - Scania Next Generation V8 Stock Sound V1.0 (1.40 & 1.41)