ETS2 - Scania DSC14 V8 Stock Sound Rework V2.0 (1.40.x)