ETS2 - Marcopolo GV 1150 Edy Godines Old Model V3.0 (1.36.X)