ETS2 - Magpie Community Haulage Skin V1.0 (1.42.x)