ETS2 - Freightliner Cascadia Bridgestone Skin V1.0 (1.39.x)